Who Is Wendi White

Wendi White photo

Age, Country, Aliases, Boob Job, Bra Size, Body Measurements, etc.

When is Wendi White’s birthday?

Wendi White was born on September 12, 1983.

How old is Wendi White?

Wendi White is 39.

What is Wendi White’s zodiac sign?

Wendi White’s zodiac sign is Virgo.

Where is Wendi White from?

Wendi White from Czech Republic.

Where was Wendi White born?

Wendi White was born in Prague, Praha.

Does Wendi White have other names or aliases?

Yes, Wendi White is also known as Lara, Eve, Marketa, Audrey, Ami, Lara Mountjoy.

Did Wendi White get a boob job?

No. Wendi White have natural boobs.

Does Wendi White have natural breasts or implants?

Wendi White doesn’t have implants. She has natural breasts.

What is Wendi White’s boob size?

Wendi White’s boob size is 34F.

What is Wendi White’s chest size?

Wendi White’s chest is 34in (86cm).

What color are Wendi White’s eyes?

Wendi White’s eyes are blue.

What color is Wendi White’s hair?

Wendi White’s hair is blonde.

How tall is Wendi White?

Wendi White is 5ft 4in (165cm) tall.

What does Wendi White weigh?

Wendi White weighs 136lbs (62kg).

What is Wendi White’s waist size?

Wendi White’s waist is 28in (71cm).

What is Wendi White’s hip size?

Wendi White’s hip is 37in (93cm).

What are Wendi White’s body measurements?

Wendi White’s body measurements are 34-28-37in (86-71-93cm).

Does Wendi White have tattoos?

No Tattoos.

Does Wendi White have piercings?

No Piercings.

What ethnicity is Wendi White?

Wendi White is Caucasian.