Who Is Wang Yin-ping

Wang Yin-ping photo

Age, Country, Boob Job, Bra Size, Body Measurements, Social Links, etc.

When is Wang Yin-ping’s birthday?

Wang Yin-ping was born on June 18, 1983.

How old is Wang Yin-ping?

Wang Yin-ping is 39.

What is Wang Yin-ping’s zodiac sign?

Wang Yin-ping’s zodiac sign is Gemini.

Where is Wang Yin-ping from?

Wang Yin-ping from Taiwan.

Did Wang Yin-ping get a boob job?

No. Wang Yin-ping have natural boobs.

Does Wang Yin-ping have natural breasts or implants?

Wang Yin-ping doesn’t have implants. She has natural breasts.

What is Wang Yin-ping’s boob size?

Wang Yin-ping’s boob size is 34F.

What is Wang Yin-ping’s chest size?

Wang Yin-ping’s chest is 34in (86cm).

What color are Wang Yin-ping’s eyes?

Wang Yin-ping’s eyes are brown.

What color is Wang Yin-ping’s hair?

Wang Yin-ping’s hair is black.

How tall is Wang Yin-ping?

Wang Yin-ping is 5ft 10in (178cm) tall.

What does Wang Yin-ping weigh?

Wang Yin-ping weighs 116lbs (53kg).

What is Wang Yin-ping’s waist size?

Wang Yin-ping’s waist is 25in (63cm).

What is Wang Yin-ping’s hip size?

Wang Yin-ping’s hip is 35in (88cm).

What are Wang Yin-ping’s body measurements?

Wang Yin-ping’s body measurements are 34-25-35in (86-63-88cm).

What is Wang Yin-ping’s shoe size?

Wang Yin-ping’s shoe size 38 eu.

Does Wang Yin-ping have tattoos?

No Tattoos.

Does Wang Yin-ping have piercings?

What ethnicity is Wang Yin-ping?

Wang Yin-ping is Asian.

Does Wang Yin-ping have Facebook?