Who Is Wang Xiao Hong

Wang Xiao Hong photo

Country, Aliases, Boob Job, etc.

Where is Wang Xiao Hong from?

Wang Xiao Hong from Thailand.

Does Wang Xiao Hong have other names or aliases?

Yes, Wang Xiao Hong is also known as Max Magica, Tammy Ho, Chan Wing Yan, Lucy Lin, Kee Onnapha.

Did Wang Xiao Hong get a boob job?

No. Wang Xiao Hong have natural boobs.

Does Wang Xiao Hong have natural breasts or implants?

Wang Xiao Hong doesn’t have implants. She has natural breasts.

What color are Wang Xiao Hong’s eyes?

Wang Xiao Hong’s eyes are brown.

What color is Wang Xiao Hong’s hair?

Wang Xiao Hong’s hair is black.

Does Wang Xiao Hong have tattoos?

Does Wang Xiao Hong have piercings?

No Piercings.

What ethnicity is Wang Xiao Hong?

Wang Xiao Hong is Asian.