Who Is Vlada Roslyakova

Age, Country, Aliases, Boob Job, Social Links, etc.

When is Vlada Roslyakova’s birthday?

Vlada Roslyakova was born on July 08, 1987.

How old is Vlada Roslyakova?

Vlada Roslyakova is 35.

What is Vlada Roslyakova’s zodiac sign?

Vlada Roslyakova’s zodiac sign is Cancer.

Where is Vlada Roslyakova from?

Vlada Roslyakova from Russia.

Where was Vlada Roslyakova born?

Vlada Roslyakova was born in Omsk.

Does Vlada Roslyakova have other names or aliases?

Yes, Vlada Roslyakova is also known as Elena Vladimirovna Roslyakova, Elena Vladimirovna Roslyakova.

Did Vlada Roslyakova get a boob job?

No. Vlada Roslyakova have natural boobs.

Does Vlada Roslyakova have natural breasts or implants?

Vlada Roslyakova doesn’t have implants. She has natural breasts.

What color are Vlada Roslyakova’s eyes?

Vlada Roslyakova’s eyes are blue.

What color is Vlada Roslyakova’s hair?

Vlada Roslyakova’s hair is blonde.

How tall is Vlada Roslyakova?

Vlada Roslyakova is 5ft 10in (178cm) tall.

What does Vlada Roslyakova weigh?

Vlada Roslyakova weighs 108lbs (49kg).

What is Vlada Roslyakova’s waist size?

Vlada Roslyakova’s waist is 23in (58cm).

What is Vlada Roslyakova’s hip size?

Vlada Roslyakova’s hip is 34in (86cm).

Does Vlada Roslyakova have tattoos?

Does Vlada Roslyakova have piercings?

What ethnicity is Vlada Roslyakova?

Vlada Roslyakova is Caucasian.

Does Vlada Roslyakova have Facebook?

Yes. Vlada Roslyakova’s Facebook is lenavlada.

Does Vlada Roslyakova have Instagram?

Does Vlada Roslyakova have Twitter?