Who Is Viktoriya Y.

Viktoriya Y. photo

Age, Country, Boob Job, Bra Size, Body Measurements, etc.

When is Viktoriya Y.’s birthday?

Viktoriya Y. was born on January 24, 1985.

How old is Viktoriya Y.?

Viktoriya Y. is 37.

What is Viktoriya Y.’s zodiac sign?

Viktoriya Y.’s zodiac sign is Aquarius.

Where is Viktoriya Y. from?

Viktoriya Y. from Russia.

Did Viktoriya Y. get a boob job?

No. Viktoriya Y. have natural boobs.

Does Viktoriya Y. have natural breasts or implants?

Viktoriya Y. doesn’t have implants. She has natural breasts.

What is Viktoriya Y.’s boob size?

Viktoriya Y.’s boob size is 32B.

What is Viktoriya Y.’s chest size?

Viktoriya Y.’s chest is 32in (81cm).

What color are Viktoriya Y.’s eyes?

Viktoriya Y.’s eyes are brown.

What color is Viktoriya Y.’s hair?

Viktoriya Y.’s hair is brown.

How tall is Viktoriya Y.?

Viktoriya Y. is 5ft 4in (165cm) tall.

What is Viktoriya Y.’s waist size?

Viktoriya Y.’s waist is 23in (58cm).

What is Viktoriya Y.’s hip size?

Viktoriya Y.’s hip is 32in (81cm).

What are Viktoriya Y.’s body measurements?

Viktoriya Y.’s body measurements are 32-23-32in (81-58-81cm).

Does Viktoriya Y. have tattoos?

No Tattoos.

Does Viktoriya Y. have piercings?

No Piercings.

What ethnicity is Viktoriya Y.?

Viktoriya Y. is Caucasian.