Who Is Viktoriya Shanviya

Viktoriya Shanviya photo

Country, Boob Job, Bra Size, Body Measurements, etc.

Where is Viktoriya Shanviya from?

Viktoriya Shanviya from Russia.

Did Viktoriya Shanviya get a boob job?

No. Viktoriya Shanviya have natural boobs.

Does Viktoriya Shanviya have natural breasts or implants?

Viktoriya Shanviya doesn’t have implants. She has natural breasts.

What is Viktoriya Shanviya’s boob size?

Viktoriya Shanviya’s boob size is 34B.

What is Viktoriya Shanviya’s chest size?

Viktoriya Shanviya’s chest is 34in (86cm).

What color are Viktoriya Shanviya’s eyes?

Viktoriya Shanviya’s eyes are brown.

What color is Viktoriya Shanviya’s hair?

Viktoriya Shanviya’s hair is red.

How tall is Viktoriya Shanviya?

Viktoriya Shanviya is 5ft 4in (165cm) tall.

What is Viktoriya Shanviya’s waist size?

Viktoriya Shanviya’s waist is 24in (60cm).

What is Viktoriya Shanviya’s hip size?

Viktoriya Shanviya’s hip is 36in (91cm).

What are Viktoriya Shanviya’s body measurements?

Viktoriya Shanviya’s body measurements are 34-24-36in (86-60-91cm).

Does Viktoriya Shanviya have tattoos?

No Tattoos.

Does Viktoriya Shanviya have piercings?

No Piercings.

What ethnicity is Viktoriya Shanviya?

Viktoriya Shanviya is Caucasian.