Who Is Viktoriya Kulakova

Viktoriya Kulakova photo

Age, Country, Boob Job, Bra Size, Body Measurements, Social Links, etc.

When is Viktoriya Kulakova’s birthday?

Viktoriya Kulakova was born on January 01, 1995.

How old is Viktoriya Kulakova?

Viktoriya Kulakova is 27.

What is Viktoriya Kulakova’s zodiac sign?

Viktoriya Kulakova’s zodiac sign is Capricorn.

Where is Viktoriya Kulakova from?

Viktoriya Kulakova from Russia.

Did Viktoriya Kulakova get a boob job?

No. Viktoriya Kulakova have natural boobs.

Does Viktoriya Kulakova have natural breasts or implants?

Viktoriya Kulakova doesn’t have implants. She has natural breasts.

What is Viktoriya Kulakova’s boob size?

Viktoriya Kulakova’s boob size is 34C.

What is Viktoriya Kulakova’s chest size?

Viktoriya Kulakova’s chest is 34in (86cm).

What color are Viktoriya Kulakova’s eyes?

Viktoriya Kulakova’s eyes are hazel.

What color is Viktoriya Kulakova’s hair?

Viktoriya Kulakova’s hair is brown.

How tall is Viktoriya Kulakova?

Viktoriya Kulakova is 5ft 8in (173cm) tall.

What is Viktoriya Kulakova’s waist size?

Viktoriya Kulakova’s waist is 24in (60cm).

What is Viktoriya Kulakova’s hip size?

Viktoriya Kulakova’s hip is 34in (86cm).

What are Viktoriya Kulakova’s body measurements?

Viktoriya Kulakova’s body measurements are 34-24-34in (86-60-86cm).

Does Viktoriya Kulakova have tattoos?

No Tattoos.

Does Viktoriya Kulakova have piercings?

What ethnicity is Viktoriya Kulakova?

Viktoriya Kulakova is Caucasian.

Does Viktoriya Kulakova have Instagram?