Who Is Viktoria Lenkei

Viktoria Lenkei photo

Age, Country, Aliases, Boob Job, Bra Size, Body Measurements, etc.

When is Viktoria Lenkei’s birthday?

Viktoria Lenkei was born on January 24, 1982.

How old is Viktoria Lenkei?

Viktoria Lenkei is 40.

What is Viktoria Lenkei’s zodiac sign?

Viktoria Lenkei’s zodiac sign is Aquarius.

Where is Viktoria Lenkei from?

Viktoria Lenkei from Hungary.

Where was Viktoria Lenkei born?

Viktoria Lenkei was born in Budapest.

Does Viktoria Lenkei have other names or aliases?

Yes, Viktoria Lenkei is also known as Viki Lenkei.

Did Viktoria Lenkei get a boob job?

Yes. Viktoria Lenkei have fake boobs.

Does Viktoria Lenkei have natural boobs or implants?

Viktoria Lenkei have fake boobs.

What is Viktoria Lenkei’s boob size?

Viktoria Lenkei’s boob size is 34D.

What is Viktoria Lenkei’s chest size?

Viktoria Lenkei’s chest is 34in (86cm).

What color are Viktoria Lenkei’s eyes?

Viktoria Lenkei’s eyes are brown.

What color is Viktoria Lenkei’s hair?

Viktoria Lenkei’s hair is brown.

How tall is Viktoria Lenkei?

Viktoria Lenkei is 5ft 9in (176cm) tall.

What does Viktoria Lenkei weigh?

Viktoria Lenkei weighs 99lbs (45kg).

What is Viktoria Lenkei’s waist size?

Viktoria Lenkei’s waist is 24in (60cm).

What is Viktoria Lenkei’s hip size?

Viktoria Lenkei’s hip is 35in (88cm).

What are Viktoria Lenkei’s body measurements?

Viktoria Lenkei’s body measurements are 34-24-35in (86-60-88cm).

Does Viktoria Lenkei have tattoos?

Does Viktoria Lenkei have piercings?

No Piercings.

What ethnicity is Viktoria Lenkei?

Viktoria Lenkei is Caucasian.