Who Is Vikki Mauri

Country, Aliases, Boob Job, Bra Size, Body Measurements, etc.

Where is Vikki Mauri from?

Vikki Mauri from Russia.

Does Vikki Mauri have other names or aliases?

Yes, Vikki Mauri is also known as Tanjusha Milaja.

Did Vikki Mauri get a boob job?

No. Vikki Mauri have natural boobs.

Does Vikki Mauri have natural breasts or implants?

Vikki Mauri doesn’t have implants. She has natural breasts.

What is Vikki Mauri’s boob size?

Vikki Mauri’s boob size is 31A.

What is Vikki Mauri’s chest size?

Vikki Mauri’s chest is 31in (78cm).

What color are Vikki Mauri’s eyes?

Vikki Mauri’s eyes are brown.

What color is Vikki Mauri’s hair?

Vikki Mauri’s hair is black.

How tall is Vikki Mauri?

Vikki Mauri is 5ft 2in (160cm) tall.

What is Vikki Mauri’s waist size?

Vikki Mauri’s waist is 22in (55cm).

What is Vikki Mauri’s hip size?

Vikki Mauri’s hip is 33in (83cm).

What are Vikki Mauri’s body measurements?

Vikki Mauri’s body measurements are 31-22-33in (78-55-83cm).

Does Vikki Mauri have tattoos?

Does Vikki Mauri have piercings?

No Piercings.

What ethnicity is Vikki Mauri?

Vikki Mauri is Caucasian.