Who Is Viki La Vie

Viki La Vie photo

Age, Country, Aliases, Boob Job, Bra Size, Body Measurements, etc.

When is Viki La Vie’s birthday?

Viki La Vie was born on May 09, 1980.

How old is Viki La Vie?

Viki La Vie is 42.

What is Viki La Vie’s zodiac sign?

Viki La Vie’s zodiac sign is Taurus.

Where is Viki La Vie from?

Viki La Vie from Slovakia.

Does Viki La Vie have other names or aliases?

Yes, Viki La Vie is also known as Vicki Levie.

Did Viki La Vie get a boob job?

No. Viki La Vie have natural boobs.

Does Viki La Vie have natural breasts or implants?

Viki La Vie doesn’t have implants. She has natural breasts.

What is Viki La Vie’s boob size?

Viki La Vie’s boob size is 36C.

What is Viki La Vie’s chest size?

Viki La Vie’s chest is 36in (91cm).

What color are Viki La Vie’s eyes?

Viki La Vie’s eyes are hazel.

What color is Viki La Vie’s hair?

Viki La Vie’s hair is blonde.

How tall is Viki La Vie?

Viki La Vie is 5ft 4in (163cm) tall.

What is Viki La Vie’s waist size?

Viki La Vie’s waist is 25in (63cm).

What is Viki La Vie’s hip size?

Viki La Vie’s hip is 39in (99cm).

What are Viki La Vie’s body measurements?

Viki La Vie’s body measurements are 36-25-39in (91-63-99cm).

Does Viki La Vie have tattoos?

No Tattoos.

Does Viki La Vie have piercings?

What ethnicity is Viki La Vie?

Viki La Vie is Caucasian.