Who Is Vika Podverbnaya

Vika Podverbnaya photo

Age, Country, Boob Job, etc.

When is Vika Podverbnaya’s birthday?

Vika Podverbnaya was born on May 26, 1990.

How old is Vika Podverbnaya?

Vika Podverbnaya is 32.

What is Vika Podverbnaya’s zodiac sign?

Vika Podverbnaya’s zodiac sign is Gemini.

Where is Vika Podverbnaya from?

Vika Podverbnaya from Belarus.

Where was Vika Podverbnaya born?

Vika Podverbnaya was born in Minsk.

Did Vika Podverbnaya get a boob job?

Yes. Vika Podverbnaya have fake boobs.

Does Vika Podverbnaya have natural boobs or implants?

Vika Podverbnaya have fake boobs.

What color are Vika Podverbnaya’s eyes?

Vika Podverbnaya’s eyes are grey.

What color is Vika Podverbnaya’s hair?

Vika Podverbnaya’s hair is blonde.

Does Vika Podverbnaya have tattoos?

No Tattoos.

Does Vika Podverbnaya have piercings?

No Piercings.

What ethnicity is Vika Podverbnaya?

Vika Podverbnaya is Caucasian.